Z ስፖርተኞች

ይህ እንደ ስክሪው የመግፊያ ጋሪ (ሲስተም) ለተፈጨ ሳይሆን ለጥሬ ቡና ወይንም ሌላ ተመሳሳይ ምርት ከአንድ ማሽን ወደ ሌላ ማሽን ምርቱ ሣይሠባበርና ሣይጎዳ የባሊ ቅርፅ ባላቸውና እርስ በእርስ ተያይዘው በሚሽከረከር ስርዓት የሚሰራ ነው፡፡

Customer Images