INDUSTRIAL SILOS

እነዚህ በዓለም ዙሪያ ታዋቂ የሆኑና ቡናንና ሌሎች ምርቶችን ለረዥም ጊዜ ይዞታቸውን እንደጠበቁ እንዲቆዩ ተደርገው  የተሰሩ ከፍተኛ የመያዝ አቅም ያላቸው የማጠራቀሚያ ቋት ናቸው፡፡ በተጨማሪም በአነስተኛ የሰው ሃይልና በኢንዱስትሪው ውስጥ ከተዘረጉ የአሰራር ሂደት ጋር በቀላሉ ተጣምረው መስራት የሚችሉ ናቸው፡፡

Customer Images